Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

În temeiul prevederilor Regulamentului European 679 /2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, precum și în temeiul prevederilor din dreptul intern cu toate modificările și completările ulterioare, părțile

convin de comun acord să încheie prezentul acord.

Art.1 TERMENI:

În înțelesul prezentului acord, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
PRELUCRARE: orice operațiune care include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Art. 2

În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
Clubul Sportiv Moto Play Track are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale
furnizate de sportiv.
Rolul prezentului acord este de a explica modul în care datele personale ale sportivului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate și drepturile ce vă
sunt conferite prin lege.

Art. 3

Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și include datele de identificare
ale persoanei, efectuarea unor rapoarte statistice, raportate la autoritățile statului, la Casa de Asigurări de Sănătate Locală sau Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, raportate la toate Organele Statului Roman, sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens.
Datele cu caracter personal furnizate de sportiv sunt necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la înregistrarea acestuia în
calendarul competițional și în relația cu Federația și autoritățile statului.
Se prelucreaza imagini si inregistrari de la evenimente care se vor regasi pe materiale publicitare ulterioare si in galleria Foto-Video din Site si
pe canalele de socializare ale ACS MOTO PLAY TRACK.
Totodată, subscrisa prelucrează date cu caracter personal preluate din sistemele de monitorizare video, necesare asigurării integrității și securității
sportivului în timpul prezenței în incintele clubului.

Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea participării la eveniment .

Art. 4

Temeiul legal pentru colectarea și procesarea datelor solicitate în scopul menționat mai sus este:
1. consimțământul dumneavoastră expres privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
2. consimțământul informat la care dumneavoastră sunteți parte;
3. o obligație legală izvorâtă ca urmare a raportului juridic dintre dumneavoastră și subscrisa;
Avem obligativitatea de a vă anunța în timp real dacă vom face vreun transfer al datelor personale într-o țară din Uniunea Europeană sau din afara
Zonei Economice Europene.
Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus sau în exercitarea unui interes public, într-o
perioadă de timp prevazută de dispozițiile legale și în conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentului).
Vă sunt conferite oricare dintre următoarele drepturi în baza condițiilor specificate de GDPR (Regulamentul privind protectia datelor la nivel
european 679/2016), și anume:
1. dreptul de acces la datele personale;
2. dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
3. dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul
menționat mai sus);
4. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dvs contestați exactitatea datelor – pentru
perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
5. dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
6. dreptul de a vă opune prelucrarii;
7. dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;
8. dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către Clubul Sportiv Moto Play Track , pentru ștergerea evidențelor datelor
personale din baza noastră de date;
9. dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor personale către un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastră;
10. dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau în legatură cu utilizarea de către
Clubul Sportiv Moto Play Track a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.
Ne puteti contacta:
personal printr-o cerere adusă la Clubul Sportiv Moto Play Track , Sâncraiu de Mureș, Str. Nucului, Nr. 18/A, Mureș, România sau
telefonic la numărul: 0745251153

Valabil și pentru datele furnizate de către tutore pentru minor.

Scroll to top